Specialismen

Ontslag

Geen informatieplicht transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer in geval van opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst (en behoudens ernstige verwijtbaarheid) recht op een transitievergoeding zodra de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd. Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever kan zowel plaatsvinden nadat het UWV daarvoor toestemming heeft verleend, maar ook zonder deze toestemming indien de werknemer met de opzegging instemt.

Lees meer

Binding aan alternatieve cao

Twee cao’s waar Alternatief voor Vakbond bij betrokken is, gelden sinds de kerst voor alle werknemers en werkgevers in die branches. Terwijl de grote vakbonden, zoals FNV, daar niet bij betrokken waren. Het gaat om twee cao’s in de detailhandel: voor bloemen en planten, en voor fashion, sport & lifestylewinkels, die door de Minister van SZW algemeen verbindend zijn verklaard (avv).

Lees meer

Cumulatie ontslagvergoeding WNT en Wwz

De Wet Normering Topinkomens lijkt uit te sluiten dat een topfunctionaris meer ontslagvergoeding krijgt dan € 75.000,-. De praktijk is anders. Zowel voor de topfunctionaris met een arbeidsovereenkomst, als de topfunctionaris die een ambtelijke aanstelling heeft. Uit de wetsevaluatie van de WNT blijkt dat Minister Plasterk voorlopig althans, niet ingrijpt.

Lees meer

Hoe berekenen rechters de billijke vergoeding?

Een werknemer die wordt ontslagen, zal in veel gevallen een transitievergoeding krijgen. Slechts in uitzonderlijke situaties zal daarnaast het recht bestaan op een aanvullende ‘billijke vergoeding’. Hoe deze billijke vergoeding precies moet worden berekend is nog onduidelijk. De eerste uitspraak hierover is recent gepubliceerd.

Lees meer

ILO case law: De internationale organisatie en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd

Den Haag telt verschillende internationale organisaties. Binnen deze organisaties is het Nederlandse arbeidsrecht niet van toepassing. De arbeidsrelatie is onderworpen aan de eigen regels van de betreffende organisatie, waarbij ook een interne procedure geldt. Na deze doorlopen te hebben, kan een werknemer (Staff member) zich wenden tot de Internationale Arbeidsorganisatie, beter bekend onder de Engelse benaming: the International Labour Organisation (ILO).

Lees meer

Afkoop bovenwettelijke uitkering valt buiten WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat een ontslagvergoeding van een “topfunctionaris” niet meer mag zijn dan € 75.000,- bruto. De Atlant Groep, waarvan het personeel valt onder de gemeentelijke rechtspositieregeling, had aan een medewerker een vergoeding toegekend van € 311.000,- bruto.

Lees meer

UWV-procedure onder de Wwz

Sinds 11 mei 2015 is meer bekend over de wijze van procederen bij UWV, dus bij ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische omstandigheden. Dit blijkt uit de Regeling UWV ontslagprocedure, te vinden in Stcrt. 2015, 12688. Hieronder volgt een overzicht van een aantal elementen.

Lees meer

Spelregels bij arbeidsrechtelijke stoelendans

Tegenwoordig wordt de stoelendansmethode door werkgevers wel gehanteerd als selectiemethode voor ontslag wegens een reorganisatie. Iedereen kent dit oudhollandse spel: aan het begin heeft iedere deelnemer een zitplaats, maar bij elke ronde verdwijnt er één stoel en ook de zwakste deelnemer.

Lees meer